miércoles, 27 de octubre de 2010

Reunió amb l'alcalde i l'equip de govern 25 d’octubre de 2010

Assisteixen a l'inici de la reunió les següents persones per part de l'equip de govern:

Josep Jo
Cuca Calsapeu
Toñi Perez
Joan Ribes
Marc Ribes

Josep comenta que ha convidat a la nova regidora i que és possible que arribi tard. Demana que li llegim una mica l'ordre del dia.

Per part del president de l'entitat es fa la presentació dels membres de la junta assistents:

Isidro Galiano - Vocal
Miguel Angel Duque - Tresorer
Margarida Silvestre - Secretària
Jordi Cros - President

I comenta que els punts a tractar són els extrets com preocupacions per part dels veïns en l'última assemblea general que es va dur a terme.


Es comenta el problema de les instàncies que siguin presentades amb la signatura digital de Jordi Cros. S’enten que  vaigin a nom del president i aquest incideix en que no es possible sol-licitar una signatura digital per la entita en Cert-cat.
L'alcalde incideix que des del 2002/2003 ha canviat l'esperit de l'Associació de Veïns i recorda l'època en què el vidre del despatx de l'entitat estava ple de instàncies presentades.
Es considera que actualment hi ha un esperit de col.laboració per ambdós parts.
L'alcalde diu que té dues instàncies sobre de la taula que si ens sembla correcte, procedirà a donar-nos resposta en aquesta mateixa reunió. Agraeix el gest que quan es va fer saber que el nou president era Jordi Cros, aquest demanarà que no s'emprés a l'agutzil per portar les respostes a les instàncies al seu domicili, i que les deixés a la seva taula de treball.


Nova rotonda de Can Massuet.
El president mostra la seva preocupació en com afectarà el trànsit, sobretot pel tema del transport escolar. L'alcalde comenta que el més important és la seguretat i que no s'ha plantejat tallar el trànsit. Creu que en cinc / sis setmanes pot estar finalitzada. El més important és la seguretat. Abans de nadal es confia que estigui realitzada.

Estat dels carrers
Mal estat dels carrers, sobretot del pàrquing de la Plaça del Parc infantil. Pel que fa a l'asfaltat dels carrers, comenta que són uns moments complicats econòmicament. Falten uns 250.000 euros. No hi ha més diners per part de l'estat. Explica els diners que s'ha rebut anteriorment amb els plans Zapatero. Han baixat les aportacions econòmiques per part de les administracions. L'administració no pot arribar a tot arreu. Al 2011 tampoc es podrà fer.
Tots els treballs de reparació dels carrers es duran a terme per part de la Brigada, igual que la finalització dels trams de clavegueram de Can Massuet que es pretén acabar abans que finalitzi el mandat.

Parc infantil
15.000 euros havien destinats per arreglar-ho. El terreny que s'havia cedit, el departament territorial d'educació de la Generalitat, primer diu que esta tot, i posteriorment la Generalitat el tira cap enrere. Això no va passar amb l'Escola del Pi.

S'incorpora a la reunió la nova regidora Carola, que substitueix l'Iona.

Igual s’ha de pujar el terreny un metre i mig més. Axió ha sopossat canvis de partida. Costes de Can Vergés s'han de cobrir. Canvi de partida per puger tapar la riera.


S'incorpora a la reunió Josep Maria Sagrista.

Ampliacions del pati de l'Escola Encarnació Fonoll
Segons Generalitat ho havia de fer l’Ajuntament. L'empresa ja està adjudicada. És la mateixa que està realitzant l'ampliació de l'Ajuntament. Per nadal confia que ja estarà.

Nova Escola Encarnació Fonoll
La cessió de terrenys ha estat àgil. El problema és el de portar serveis. Electricitat, concretament. Aprovació electrificació. 120.000 euros.


Piscina i Altres possibilitats
400.000 euros a la partida presupuestoria. Tenen les subvencions. La Diputació desaconsellar realitzar una piscina coberta. Cal 1.800 abonats aproximadament perquè sigui rendible. S'aposta per una piscina descoberta que compleixi normatives.

Biblioteca
Exigeixen a meitat d'any, tenir els projectes constructius aprovats. Es va avançar el procés d'exposició pública. Havia de ser al juny. Es va pactar amb la Generalitat que els diners serà el 2012. S'ha aconseguit més diners. Es dugui a aprovació al desembre. Març aprovat definitivament. 2.000.000 aprox. d'euros.

Reforma local Covasa (Casal d'avis)
El president comenta si serà exclusivament un casal d'Avis o el podran utilitzar les entitats. Toñi comenta que disposa d'una sala polivalent. A més hi haurà flexibilitat d'horaris, ja que ells ho faran servir només per les tardes.
Potser per Sant Josep o Carnestoltes estigui finalitzat.

Depuradora
Problema d'electrificació. Tram 5 està acabat però no funciona. S'ha licitat la compra del material per als trams anteriors. La proposta de contracte ja està damunt de la taula. Està encaminat.

Pujada a Can Massuet
Tres inundacions. Cruïlla Areyns / Burriach. Entrava aigua a la casa. En mitja hora es va solucionar. Desguàs nou (un 80% dóna sortida d'aigua). Tub taponat carrer Caldetes. S'està realitzant la modificació i posar un tub a part per a aigües residuals.

Ambulatori
El president exposa que com es rep diners via subvenció per instal lar calefacció quan ja es disposa d'aparells de bomba de calor. Fa temps es va demanar la subvenció i ara s'ha concedit.

Goteres de la pista poliesportiva
S'hauria de fer una canalització o reforma tancant les bigues.

Enllumentat Públic
S'exposa els problemes de cada dos per tres, quan plou tan sols una mica, deixa d'haver llum. L'alcalde comenta de proposar una auditoria, perquè l'empresa que guanyi realitzi els canvis necessaris i mitjançant una concessió de 8 / 10 anys recuperi la inversió.

Rocòdrom
Es comenta la necessitat de portar un millor control sobre l'ús del mateix. S'exposa la instància presentada. Se'ns comenta la possibilitat de presentar un reglament d'ús. Descarten el tancament de les instal.lacions per controlar l'accés.

Camp de Gespa Can Batlle
Primer s'havia de fer la guarderia. Era prioritari. En les noves subvencions, del mandat següent cal apostar per això. Marc ho està mirant. En el pressupost del 2011 no hi serà.
Uns 60.000 euros. Mandat següent.
Porteries. 4000 euros. Demà les lliuraran.

Finalment es dóna resposta a les instàncies presentades referent al dinar de l'homenatge de la Gent Gran. Donat per aclaritat el tema.Sense més temes a tractar finalitza la reunió a les 20:15

No hay comentarios:

Publicar un comentario