miércoles, 10 de agosto de 2011

ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA VEÏNAL, CIVISME I DE LA VIA PÚBLICA (Fragment)

2.    Tots els veïns del terme municipal tenen dret a:

a)    Ser electors i elegibles, d'acord amb allò que es disposa en la legislació electoral.
b)    Participar en la gestió municipal d'acord amb el que disposa la normativa vigent i, en el seu cas, quan la col•laboració de caràcter voluntari dels veïns sigui demanada per l'Administració municipal.
c)    Utilitzar, d'acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals.
d)    Exigir la prestació i, en el seu cas, l'establiment del servei públic corresponent, en el supòsit que es tracti d'una competència municipal pròpia de caràcter obligatori.
e)    Participar en les consultes populars convocades per l'Ajuntament, d'acord amb allò previst en la legislació reguladora.
f)    Exercir els drets de petició i proposta davant les autoritats locals segons estableix la normativa vigent.
g)    Ésser rebuts en audiència, prèvia petició, per les autoritats municipals.
h)    Assistir a les sessions del Ple municipal i a les dels altres òrgans de govern que tinguin el caràcter de públiques.
i)    Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i les activitats municipals, a través del tauler d'anuncis de la corporació, dels mitjans de comunicació locals, municipals o privats, i d'altres mitjans com conferències, exposicions, anuncis, els proporcionats per les noves tecnologies, etc.
j)    Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels procediments en els quals tinguin la condició d'interessats, i obtenir còpies dels documents continguts en ells.
k)    Identificar les autoritats i el personal al servei de l'Administració sota la responsabilitat dels quals es tramiten els procediments.
l)    Obtenir còpia segellada de les sol•licituds que presentin, i a presentar còpies dels documents que adjuntin sempre que exhibeixin els originals, excepte quan aquests hagin d'obrar en l'expedient.
m)    Utilitzar les llengües oficials en el territori de la comunitat autònoma.
n)    No presentar documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què es tracti.
o)    Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin als projectes, actuacions o sol•licituds que es proposin realitzar.
p)    Ésser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i funcionaris, que hauran de facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
q)    Accedir als registres i arxius de l'Ajuntament en els termes previstos en la Constitució, en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en la resta de legislació que sigui d'aplicació.
r)    La resta de drets que es determinin legalment.


Article 18. Deures dels ciutadans i les ciutadanes


1.    Tots els habitants del terme municipal i els forans que posseeixin béns en el municipi tenen els deures següents:

a)    Complir les obligacions que determinin les ordenances municipals i els bans dictats per l'Alcaldia.
b)    Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes, a la realització de les competències municipals. Els tributs s'han de satisfer en els períodes voluntaris que es determinin.
c)    Facilitar a l’administració municipal, quan la legislació ho prevegi, les dades i estadístiques que se'ls sol•licitin.
d)    Comparèixer davant l'autoritat municipal quan així siguin requerits i se’ls indiqui el motiu de la citació.
e)    Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal d'habitants, d'acord amb allò que es preveu en la normativa reguladora.
f)    Comunicar a l'Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus béns immobles i establiments comercials, per tal de reflectir-ho en els padrons respectius.
g)    Facilitar a l'Administració l'emissió d'informes, les inspeccions i altres actes d'investigació, en els casos previstos per la llei.
h)    Proporcionar a l'Administració municipal dades que coneguin, que permetin identificar altres interessats que no haguessin comparegut en un procediment.
i)    La resta de deures que es determinin legalment.

2.    Tots els ciutadans i ciutadanes hauran de complir amb els deures de convivència pública següents:

a)    Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que:

-    S'evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de persones i béns.
-    S'evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i l'estat del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que comportin la degradació visual o d'ornat.

b)    Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans en aquesta ordenança i en la resta de normativa.
c)    Respectar la convivència, la tranquil•litat ciutadana, el medi ambient urbà i la seguretat de les persones evitant la comissió d'actes que puguin deteriorar-les.
d)    Respectar la tranquil•litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o individual de la resta de ciutadans, tot i desenvolupar-se en els espais privats.
e)    Evitar el desenvolupament d'accions que atemptin contra els drets reconeguts en aquesta ordenança i en la resta de normatives.

3.    L'Ajuntament promourà i desenvoluparà les condicions i els serveis necessaris per garantir l'exercici dels drets i el compliment de les obligacions per part dels ciutadans.

No hay comentarios:

Publicar un comentario