miércoles, 20 de abril de 2011

Governació destina 35 milions d'euros a ajuntaments, consells comarcals i entitats descentralitzades a través del Fons de Cooperació Local

El departament avança aquesta quantitat fins que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat del 2011 perquè els ens locals puguin fer front a les despeses ordinàries


Els ajuntaments de Catalunya, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals rebran en concepte d’avançament 34.895.064 euros aquest any 2011 a través del Fons de Cooperació Local de Catalunya, gestionat pel Departament de Governació i Relacions Institucionals. Així, de moment, es destinaran 15,7 milions d’euros als ajuntaments, que representa el 14,36% de l’import percebut pels ajuntament l’any 2010; es destinaran 19 milions d’euros als consells comarcals i la Val d’Aran, xifra que representa el 50% de l’import destinat a aquest tipus d’ens en el Fons de l’any 2010; i es destinaran 109.895 euros a les entitats municipals descentralitzades, que correspon al 30,69% de l’import destinat a les entitats durant el 2010.

Des de Governació s’han avançat aquestes quantitats fins que s’aprovin els pressupostos de la Generalitat per al 2011, on s’establiran les xifres globals del Fons de Cooperació Local i els criteris de distribució. L’avançament d’una part del fons que correspon a aquest 2011 és la voluntat de Governació per donar resposta a les necessitats de liquiditat dels ens locals.

..../....

Fons de cooperació local, ajuntaments (lliure disposició), any 2011
Nom del municipi: / Bestreta concedida:
Dosrius ........................................... 19.594,94

Mes informació:
Diari Oicial de la Generalitat 21534 de Catalunya Núm. 5857 – 12.4.2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario