viernes, 17 de octubre de 2014

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Como recogen los estatutos de la entidad, se informa de la Asamblea General Ordinaria de nuestra Entidad, que como es habitual estará abierta a todo el público en general, aunque solo podrán votar los asociados-as, cualquier persona que asista podrá preguntar todo aquello que desee a cualquiera de los miembros de la Junta. 

La Presidenta. Encarna De La Rosa.
Benvinguts -es. 
D'acord amb els Estatuts convoquem Assemblea General Ordinària per diumenge 16 de Novembre de 4014 a les 10:30 hores en primera convocatòria i 10:45 en segona. L'acte tindrà lloc al local superior de la zona esportiva de Can Massuet, on es debatran els assumptes inclosos en l'ordre del dia que es detallen a continuació. 


ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
 
1-Lectura i aprovació de l'acta anterior. 

2-Balanç de l'estat de comptes. 

3-Proposta econòmica per  pròxim exercici. 

4-Resum de les activitats realitzades fins a la data. 

5-Nomenament dels censors de comptes per l’exercici 2014-2015.

6-Elecció de càrrecs de la nova Junta Directiva.

7-Activitats previstes a realitzar 2014-2015. 

8-Preguntes Regidor zona, en relació a temes d'interès del nucli. 

9-Crida als assistents perquè s'incorporin a la Junta de l'AVV. Can Massuet. 

10-Torn de precs i preguntes. 

11-Tancament de l'assemblea. 

Finalment refrigeri per a tots els assistents, al Bar de la Zona Esportiva de Can Massuet.
Recordatori. En breus dies es procedirà al cobrament de la quota a través de la seva entitat bancària.
Dosrius a 7 d´octubre d´2014.
          
Encarnació De la Rosa Caballero.                    Presidenta de la Avv. De Can Massuet El Far.

Bienvenidos-as.
De acuerdo con los Estatutos convocamos Asamblea General Ordinaria para el domingo 16 de Noviembre de 2014 a las 10:30 horas en primera convocatoria y 10:45 en segunda. El acto tendrá lugar en el local superior de la zona deportiva de Can Massuet, donde se debatirán los asuntos incluidos en el orden del día que se detallan a continuación.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1-Lectura y aprobación del acta anterior.
2-Balance del estado de cuentas.
3-Propuesta económica para el próximo ejercicio.
4-Resumen de las actividades realizadas hasta la fecha.
5-Nombramiento de censores de cuentas para el ejercicio 2014-2015
6-Elección de los nuevos cargos de la Junta Directiva.
7-Actividades previstas a realizar 2014-2015.
8-Preguntas Regidor zona, en relación a temas de interés del núcleo.
9-Llamamiento a los asistentes para que se incorporen a la Junta de la Avv. Can Massuet. 
10-Turno de ruegos y preguntas.
11-Cierre de la asamblea.
Finalmente refrigerio para todos los asistentes, en el Bar de la Zona Deportiva de Can Massuet.

Recordatorio: En breves días se procederá al cobro de la cuota de socio a través de su entidad bancaria.

Dosrius, 7 de octubre de 2014.

Encarnación De La Rosa Caballero.                Presidenta De La Avv. De Can Massuet El Far.No hay comentarios:

Publicar un comentario